menu_left Home menu_right
About Us
News
Portfolio
Services
Contact Us
menu_bottom

p1
ZAPRASZAMY

logo Pałacyk

logo Pałac
PAŁAC  MŁODZIEŻY

logo
POWER  DANCElogo FOLKLOR
FESTWAL FOLKLORYSTYCZNY

p2
Company Name
vertical line

STATUT

STOWARZYSZENIA CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

 (tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia w dniu 23.02.2006r.)

Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, prowadzącym działalność pożytku publicznego i działającym na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach – Dz.U.  nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.

      I.            Nazwa, siedziba, teren działania i czas trwania Stowarzyszenia.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Czasu Wolnego i Młodzieży w dalszym ciągu Statutu nazwane „Stowarzyszeniem”.

 § 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

§ 3.

 Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 4

 Stowarzyszenie ma osobowość prawną. Terenem działania jest terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej.

 II.          Cele i sposoby ich realizacji, zasady ,formy i zakres działania Stowarzyszenia

 § 5

 1.      Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie finansowego i organizacyjnego wspierania instytucji i organizacji społecznych oraz tworzenie własnych przedsięwzięć służących, zapełnieniu czasu wolnego dzieci i młodzieży, w zakresie edukacji i wychowania, kultury i sztuki, sportu i turystyki i innych przedsięwzięć rozwijających i kształtujących uznane społecznie wartości wśród dzieci i młodzieży. Celem Stowarzyszenia jest także tworzenie bazy materialnej i agend niezbędnych do realizacji celów programowych.

2.      Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego jako działalność nieodpłatną i odpłatną polegającą na: 

 A: odpłatna działalność pożytku publicznego:

-          92.34.Z   Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

(działalność szkół tańca i instruktorów tańca, imprezy dla dzieci , działalność strzelnic)

-          80.42.B  Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej  niesklasyfikowane

            (kształcenie dorosłych umożliwiające uzyskanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, prowadzenie w szkołach i pozaszkolnych formach, na kursach dziennych, wieczorowych , radiowych, telewizyjnych i korespondencyjnych, działalność placówek doskonalenia nauczycieli,  edukację w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania)

-          80.10.A   Przedszkola

(działalność opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna w przedszkolach, włączając specjalne dla dzieci w wieku od 3 lat do rozpoczęcia przez nie nauki w szkole podstawowej)

-          63.30 A     Działalność organizatorów turystyki

(organizowanie imprez turystycznych włączając wycieczki turystyczne z kompleksowym programem imprez uwzględniając transport i zakwaterowanie)

-          85.32.C    Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania    (organizacja półkolonii)

-          92.62.Z    Działalność związana ze sportem, pozostała

           ( organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych na powietrzu i w

            halach dla sportowców zawodowych lub amatorów, z wykorzystaniem

            obiektów sportowych własnych lub nie będących własnością organizatora

            imprezy przez kluby: piłkarskie, kręglarskie, pływackie, kajakarskie,

            wioślarskie, szermiercze, bokserskie, zapaśnicze, baseballowe, kulturys-

            tyczne, sportów zimowych, szachowe, brydżowe, wędkarskie, strzeleckie,

            warcabowe, domino, lekkoatletyczne, sportów motorowych, sportów

            obronnych i inne, działalność szkół jazdy konnej i innych szkół sporto-

            wych, żeglarstwo, wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, myślistwo

            sportowe i rekreacyjne, działalność związana z promocją i organizacją

            imprez sportowych

-          92.32.Z    Działalność obiektów kulturalnych

           (działalność teatrów i sal koncertowych, działalność agencji rozprowadza-

            jących bilety do obiektów kulturalnych)

-           92.31.A    Działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych

            (produkcja przedstawień teatralnych)

-          92.31.D    Działalność zespołów pieśni i tańca

            (działalność polegającą na opracowaniu artystycznym i popularyzowaniu

             narodowych i ludowych pieśni i tańców)

-         92.31.E    Działalność galerii i salonów wystawienniczych

            (organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych artystów krajowych

            i zagranicznych)

-         92.31.F    Działalność domów kultury i ośrodków kultury

            (działalność domów , ośrodków kultury, klubów i świetlic, organizowanie

             różnych form rozwoju kulturalnego społeczeństwa w zależności od

             zainteresowania społecznego, popularyzacja dorobku różnych dziedzin

             kultury, organizowanie różnego rodzaju kursów

-        92.72.Z     Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

            (transport rekreacyjny, taki jak: jazda na rowerze, rekreacyjna jazda konno,

               działalność związana z organizowaniem obsady aktorskiej do filmów)

-        92.32.Z    Działalność obiektów kulturalnych

          (działalność teatrów i sal koncertowych, działalność agencji rozprowadzających bilety do obiektów kulturalnych, działalność pozostałych obiektów  kulturalnych)

-       92.34.Z   Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

         (działalność szkół tańca i instruktorów tańca, dyskotek, imprezy dla dzieci,

          działalność strzelnic, pokazy sztucznych ogni)

 B: nieodpłatna działalność pożytku publicznego:          

-          92.62.Z    Działalność związana ze sportem, pozostała

          ( organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych na powietrzu i w

            halach dla sportowców  amatorów, z wykorzystaniem

            obiektów sportowych własnych lub nie będących własnością organizatora

 współpraca z organizacjami społecznymi, administracją samorządową i rządową, instytucjami i organizacjami, sportowymi w realizacji różnorodnych przedsięwzięć sportowo-turystycznych i rekreacyjnych)

-          92.32.Z     Działalność obiektów kulturalnych

           (działalność teatrów i sal koncertowych, działalność agencji rozprowadza-

            jących bilety do obiektów kulturalnych)

-           92.31.A     Działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych

            (produkcja przedstawień teatralnych)

-          92.31.D     Działalność zespołów pieśni i tańca

            (działalność polegającą na opracowaniu artystycznym i popularyzowaniu

             narodowych i ludowych pieśni i tańców)

-         92.31.E     Działalność galerii i salonów wystawienniczych

            (organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych artystów krajowych

            i zagranicznych)

-         92.31.F      Działalność domów kultury i ośrodków kultury

            (działalność domów , ośrodków kultury, klubów i świetlic, organizowanie

             różnych form rozwoju kulturalnego społeczeństwa w zależności od

             zainteresowania społecznego, popularyzacja dorobku różnych dziedzin

             kultury, organizowanie różnego rodzaju kursów

-          91.33.Z    Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej

            niesklasyfikowana

           (Współpraca z organizacjami nie związanymi bezpośrednio z partią polityczną

            wspierających inicjatywy społeczne poprzez edukację,

             gromadzenie funduszy, organizacje wspierające inicjatywy mieszkańców i

             ruchy protestacyjne, organizacje ekologiczne i działające w celu

             ochrony środowiska, organizacje wspierające działalność stowarzyszeń

             regionalnych i edukacyjnych, organizacje mające na celu poprawę sytuacji

             pewnych grup społecznych np: etnicznych , grup mniejszościowych,

             stowarzyszenia patriotyczne, włączając stowarzyszenia kombatantów,

             działalność grup o specjalnych zainteresowaniach, takich jak: turystyczne,

             związki automobilowe, związki konsumentów, działalność związków

             kultywujących kontakty towarzyskie, jak np: loże masońskie, działalność

             związków młodzieżowych, organizacji  studenckich, klubów, bractw,

             działalność stowarzyszeń agitujących do działalności kulturalnej, rekrea-

             cyjnej oraz hobbystycznej (innej niż sporty i gry)np: kluby poetyckie,

             literackie, kluby książki, kluby historyczne, koła działkowców, kółka

             fotograficzne, muzyczne, artystyczne, kluby kolekcjonerów i nieprofesjo-

             nalnych artystów, kluby środowiskowe, działalność stowarzyszeń ochrony

             zwierząt.

-       92.34.Z    Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

         (działalność szkół tańca i instruktorów tańca, dyskotek, imprezy dla dzieci,

          działalność strzelnic, pokazy sztucznych ogni)

-       85.32.C    Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania

(Działalność mająca na celu  zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, działalność społeczną i sąsiedzką, działalność polegającą na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, uchodźcom, imigrantom ,włączając działalność tymczasowych schronisk dla tych osób, działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych.

3.      Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 6

 1. Członków Stowarzyszenia dzieli się na:

-    zwyczajnych

-    wspierających

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionym praw publicznych.
 1. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 1. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych  należeć do Stowarzyszenia bez praw udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 1. Cudzoziemcy, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia, na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna opłacająca składki  i deklarująca pomoc oraz poparcie dla  Stowarzyszenia.
 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
 1. Członkom zwyczajnym przysługują prawa:

a)      czynnego i biernego wyboru do władz  Stowarzyszenia;

b)      korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd;

c)      zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 1. Członkom wspierającym przysługuje prawo uczestnictwa z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są obowiązani:

a)      brać czynny udział w życiu i działalności Stowarzyszenia;

b)      przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

c)      opłacać regularnie składki członkowskie, w szczególnych przypadkach Zarząd może zwolnić członka od obowiązku składania składek.  

 1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

a)      śmierci członka;

b)      dobrowolnego wystąpienia na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia;

c)      wykluczenie na mocy uchwały Zarządu;

d)    za działanie na szkodę Stowarzyszenia lub rażące naruszenie postanowień Statutu;

e)   w razie skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych;

f)   za nieusprawiedliwione nieopłacenie składek członkowskich przez okres jednego roku.

12.  W przypadku wykluczenia na mocy uchwały Zarządu, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.   

IV. Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§  7  

1.      Władzami Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zebranie;

b)      Zarząd;

c)      Komisja Rewizyjna.

2.      Władze Stowarzyszenia wybierane są na okres 4 lat.  

3.      W razie potrzeby uzupełnienie składu osobowego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej do liczby określonej w statucie- następuje to w drodze kooptacji dokonanej przez zdekompletowany organ.

§  8  

Walne Zebranie   

1.      Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne, nadzwyczajne i o charakterze wyborczym.

2.      Prawo osobistego udziału w Walnym Zebraniu przysługuje każdemu członkowi jednakże, gdy liczba członków  Stowarzyszenia przekroczy 100  osób wszyscy członkowie zostaną podzieleni na grupy członkowskie według miejsca zamieszkania równe co do ilości członków według ustalonego przez Zarząd klucza wyborczego.

3.      Walne Zebranie o charakterze wyborczym jest zwoływane nie rzadziej niż raz na 4 lata w celu rozpatrzenia sprawozdania ustępujących Zarządu i Komisji rewizyjnej oraz wybory nowych władz.

4.      O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Wyborczego Zarząd obowiązany jest powiadomić członków oraz organ nadzorczy na 14 dni przed terminem zebrania.

5.      Walne Zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd raz na 2 lata zawiadamiając członków o terminie i porządku obrad przynajmniej 14 dni przed terminem zebrania.

6.      Walne  Zebranie nadzwyczajne zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 2/3 członków  Stowarzyszenia.  

7.      Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a)      uchwalenie programu działania Stowarzyszenia;

b)      uchwalenie statutu Stowarzyszenia oraz jego zmiany;

c)      rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji rewizyjnej;

d)      udzielanie absolutorium Zarządowi;

e)      wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

f)    podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia dotyczących ogółu członków;

g)   podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz sposobie rozporządzenia majątkiem Stowarzyszenia;

h)      rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu wykluczającej członka Stowarzyszenia.

8.      Walne Zebranie może się odbyć, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 20% członków. Jednakże, gdy ma być podjęta uchwała o zmianie statutu wymagany jest dla ważności tej uchwały co najmniej połowy członków albo przedstawicieli, a do rozwiązania Stowarzyszenia udział 2/3 liczby członków albo przedstawicieli.

9.      Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

10.  Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.

11.   Szczegółowe postanowienia regulujące tok obrad Walnego Zebrania określa regulamin obrad Walnego Zebrania przyjęty każdorazowo przez Walne Zebranie na wstępie.

 § 9

 Zarząd

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Walnego Zebrania.
 1. Zarząd składa się z 5 członków i wybiera ze swego grona:

-         prezesa;

-         wiceprezesa;

-         sekretarza;

-         skarbnika.

 1. Zarząd zbiera się co najmniej raz na kwartał.
 1. Do kompetencji Zarządu należy:

a)                kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia i podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego zebrania;

b)                  podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia w czynnościach;

c)                 rozstrzyganie  sporów dotyczących interpretacji statutu i uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia;

d)                  zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

e)               powoływanie w razie potrzeby komisji problemowych, których przewodniczący uczestniczą w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;

f)                   podejmowanie uchwał o wykluczenie członka Stowarzyszenia;

g)                   ustalenie wysokości składki członkowskiej.

 1. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy udziale w posiedzeniu co najmniej połowy członków.
 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie w osobach ( albo spośród) Prezesa Zarządu, Wiceprezesa, Sekretarza lub Skarbnika.

 § 10

Komisja Rewizyjna

1.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych spoza członków Zarządu Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują z tytułu pełnionej funkcji wynagrodzenia.

2.      Członkiem komisji Rewizyjnej może być osoba która:

a)                   nie jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia ani nie pozostaje z członkami zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;  

b)                    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 1. Komisja rewizyjna sprawuję kontrolę i nadzór nad działalnością Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jego działalności, kontroluje wydatki i stan majątkowy Stowarzyszenia oraz zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia.
 1. Komisja Rewizyjna dokonuje czynności statutowych w składzie co najmniej dwóch osób. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
 1. Komisja ma prawo przedstawić Zarządowi wnioski w sprawie gospodarki majątkiem Stowarzyszenia.
 1. Komisja przedstawia Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności oraz wnioski o udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 V. Środki finansowe Stowarzyszenia

§  11

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a)      wpłaty ze składek członkowskich;

b)      zapisy, dotacje i darowizny;

c)      wpływy z działalności statutowej.    

 1. Wysokość składki członkowskiej określa Zarząd Stowarzyszenia.
 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a cały ewentualny dochód z prowadzonej działalności gospodarczej jest przeznaczony na prowadzenie działalności statutowej, o której mowa w & 5. 
 1. Stowarzyszenie nie może:

a)      udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";

b)      przekazywać  swojego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia,  członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c)      wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia;

d)      dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich.      

 VI. Postanowienia końcowe.

§  12  

Zmiany statutu mogą nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia /& 8 pkt 7 lit. ”b” statutu/.

§  13  

O rozwiązaniu Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie w drodze uchwały /§  8 pkt 7 lit.”g” statutu/.

§  14  

W razie rozwiązania Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu. W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez sad, zarządza on likwidację, wyznaczając likwidatora.

§ 15  

Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania członków o likwidacji Stowarzyszenia.

   

 Katowice dnia 23.02.2006r.

 

Home | Statut |Imprezy | Działalność | Władze | Kontakt
© 2017 JaMaj

ramka

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

BILANS  |   SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

ramka